Dokumentasjon om eiendom

Arkivsenter sør har flere arkiv som omhandler eiendom og bygg, og vi får mange spørsmål fra kommunene og privatpersoner om dette. Dersom du ønsker dokumentasjon tilknyttet eiendom og/eller bygg, må du ha klart så mye informasjon som mulig når du kontakter oss. Gårds- og bruksnummer, hvilken type informasjon du er ute etter, og for hvilken periode du søker dokumentasjon om.

Tinglyste dokumenter får du hos Kartverket og Arkivverket.

I disse arkivene finner du informasjon om eiendom og bygg:

Byggesaksarkivene

Byggesaksarkivene er kommunenes viktigste kilde til eiendomsdokumentasjon. Byggesaksarkivene finnes hovedsakelig hos den enkelte kommune. I noen tilfeller kan du søke opp eiendomsinformasjon på deres hjemmeside. Kontakt den aktuelle kommunen for spørsmål.

I byggesaksarkivene finnes tegninger av boliger fra slutten av 1800-tallet frem til nyere dato. Det omfatter plan- og fasadetegninger, samt søknader og korrespondanse. I arkivene er det i hovedsak kun dokumentasjon av det som har vært søknadspliktig. Kontakt den aktuelle kommunen dersom du har spørsmål tilknyttet dette.

Bygningsrådet og tekniske arkiv

Bygningsrådet er et tidligere kommunalt organ som behandlet søknader om byggetillatelse, førte kontroll med byggearbeid og utstedte ferdigattest etter besiktigelse av ferdigstilt bygg.

Det er svært ulikt hvor omfattende dette arkivet er i de forskjellige kommunene, og hva det inneholder. Stort sett er det dokumentasjon om reguleringsplaner og bygningsinspeksjoner, utbyggingsplaner og lignende. I enkelte tilfeller finnes det dokumentasjon og tegninger av private boliger.

Kommunale bygg

I flere arkiv har vi også tegninger av kommunale bygg, som skoler, sykehjem, kino, kommunehus og lignende. Tegningene ligger enten hos en sentral arkivskaper, eller i et utskilt arkiv for den enkelte enhet, eller som byggeprosjekt. Plan- og bygningsetaten og byingeniøren er sentrale arkivskapere.

Småbruk- og Boligbanknemnda

For å stimulere opprettelse av bosted eller jord, ble det opprettet kommunale nemnder som kunne låne ut penger til dette formålet. Småbruk og boligbanken ble opprettet i 1915. I disse arkivene kan det ligge søknader om lån til bolig eller andre bygg. Det kan også finnes tegninger og annen dokumentasjon om den enkelte bolig.

Ligningsprotokoller

I ligningsprotokollene kan du finne informasjon om bygninger og boligtakster.

Flyfoto

Er du interessert i å se hvordan et området, eller et bygg har endret seg, er flyfoto en god kilde. Arkivsenter sør har tusenvis av flyfoto tilgjengelig via Agderbilder.no. Det ligger også mange flyfoto fra flere kommuner i Agder hos Nasjonalbibliotektet.

Statlige kilder

I tillegg til de kommunale arkiv, kan du finne dokumentasjon om din eiendom og bolig i statlige kilder.

Grunnboka er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Hos Kartverket kan du sjekke heftelser på en eiendom, få innsyn i eiendomsinformasjon, og se hva som er tinglyst. Dokumenter som er eldre enn 1950 oppbevares hos Arkivverket og er tilgjengelig på Digitalarkivet.

I branntakstprotokollene er det oppført detaljerte opplysninger om boliger. En forordning fra 1767 påbød brannforsikring for huseiere i byene og ga samtidig huseiere på landsbygda anledning til å tegne forsikringer. Materialet er digitalisert og tilgjengelig på Digitalarkivet.