Organisasjon

Arkivsenter sør IKS er et selvstendig interkommunalt selskap for Agder fylkeskommune og kommunene som tidligere lå i Vest-Agder.

Arkivsenter sør ble opprinnelig stiftet under navnet Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 20. mars 1990.  I 2021 ble navnet endret til Arkivsenter sør.

Arkivsenter sør er rådgivningsorgan og depot for eierne, og gir råd og opplæring i elektronisk og papirbasert dokumentflyt og arkiv.

Arkivsenter sør skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. Vi skal bidra til rasjonell og effektiv arkivdanning og bygge opp den arkivfaglige kompetansen i kommunene.

Arkivsenter sør har 11 ansatte og er samlokalisert med Arkivverket/Statsarkivet i Kristiansand i Märthas vei 1 på Presteheia i Kristiansand.

Representantskapet
Representantskapet er øverste beslutningsorgan for selskapet. Hver eier har en representant i styret som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Representantskapet velger styret, godkjenner årsmelding, årsregnskap, budsjettrammer og økonomiplan. Representantskapet har minst ett årlig møte i mars måned.

Styret
Styrets oppgave er å realisere forventningene til selskapet og oppfylle målene som representantskapet har vedtatt. Styret skal sørge for at selskapet driftes i samsvar med selskapsavtalen. Styret fører løpende tilsyn med selskapet og har ansvaret for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.

LederIvan Sagebakken, Rådmann, Hægebostad kommune
NestlederAnne Kristin Lindseth, avd.leder jus og informasjonsforvaltning, Agder fylkeskommune
MedlemKyrre Jordbakke, Rådmann, Lindesnes kommune
MedlemØyvind Stenvik Andersen, Kommunalsjef innkjøp, Kristiansand kommune
MedlemBeate Fjellestad, Arkivleder, Vennesla kommune
Ansattrep.Anne Smith Lorentz, Arkivsenter sør IKS
 
VaramedlemChrister Birkeland, arkivleder Lyngdal kommune
VaramedlemAnja Pettersen, leder fellestjenesten Farsund kommune
VaramedlemOdd Helge Liestøl, einingsleiar for service, reiseliv og kultur, Åseral kommune

Styrende dokumenter

Selskapsavtale

Styremøte
2023 - Protokoller fra styremøtene
2022 - Protokoller fra styremøtene
2021 - Protokoller fra styremøtene
2020 - Protokoller fra styremøtene
2019 - Protokoller fra styremøtene

Representantskapet
2023 - Representantskapsmøte
2022 - Representantskapsmøte
2021 - Representantskapsmøte
2020 - Representantskapsmøte